Soliditet formel – beräkna ditt företags soliditet!

Soliditet är ett viktigt nyckeltal som används för att bedöma ett företags finansiella ställning. Det är ett mått på företagets långsiktiga betalningsförmåga och visar i vilken utsträckning företagets tillgångar finansieras med eget kapital jämfört med skulder.

Att beräkna soliditeten är väsentligt för både företagsledare och investerare, eftersom ett högt soliditetstal ofta anses indikera en lägre finansiell risk. I den här artikeln guidar vi dig genom soliditetens formel, hur du beräknar ditt företags soliditet, och varför det är viktigt att hålla koll på denna nyckeltal.

Vad är soliditet?

Soliditet är ett finansiellt mått som anger hur stor del av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital. Det ger en indikation på företagets förmåga att motstå finansiella svårigheter och dess långsiktiga hållbarhet.

Ett högt soliditetstal ses ofta positivt då det visar att företaget har goda förutsättningar att klara av ekonomiska nedgångar utan att riskera insolvens. Soliditet beräknas som regel vid slutet av ett räkenskapsår men kan vara relevant att beräkna och analysera även vid andra tidpunkter för att få en uppdaterad bild av företagets ekonomiska hälsa.

Soliditet formel

Soliditet beräknas genom att dividera företagets eget kapital med dess totala tillgångar, där resultatet sedan multipliceras med 100 för att få fram procentandelen. Börja med att räkna ut ditt justerade egna kapital enligt nedan:

Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1- skattesats) * obeskattade reserver)

När du sedan får fram det justerade egna kapitalet lägger du in det i formeln för soliditet enligt nedan.

Soliditet i % = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Totala tillgångar inkluderar allt företaget äger, både omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Genom att beräkna soliditeten får du en tydlig bild av hur stor andel av tillgångarna som faktiskt tillhör företagets ägare, och hur stor del som är finansierad genom skulder.

Så beräknar du ditt företags soliditet

För att beräkna ditt företags soliditet behöver du två nyckeltal från företagets balansräkning: Eget kapital och Totala tillgångar. Här är en steg-för-steg guide:
1. Börja med att lokalisera det egna kapitalet i balansräkningen. Detta finns ofta listat under eget kapital och skulder.
2. Identifiera de totala tillgångarna, som vanligtvis är sammanställningen av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.
3. Använd formeln för soliditet genom att dela det egna kapitalet med de totala tillgångarna.
4. Multiplicera resultatet med 100 för att få fram soliditeten i procent. Det innebär att hälften av företagets tillgångar är finansierade med eget kapital, vilket kan ses som en sund finansiell ställning beroende på bransch och affärsmodell.

Varför är soliditeten viktig?

Ett företags soliditet är av stor vikt för dess ägare, långivare, investerare och andra intressenter. En god soliditet innebär att företaget har en stark finansiell grund och är mindre beroende av extern finansiering, såsom lån och andra skulder. Detta gör företaget mindre sårbart i tider av ekonomisk osäkerhet eller när räntorna stiger.

För investerare och låneinstitut är soliditeten en viktig faktor att ta hänsyn till vid bedömning av företagets kreditvärdighet. Ett företag med hög soliditet anses vara en lägre risk, vilket kan resultera i bättre lånevillkor eller en högre aktiekurs. För företagsledningen är soliditeten en viktig indikator som hjälper vid strategiska beslut, såsom investeringar eller expansion, eftersom den påverkar företagets långsiktiga hållbarhet och tillväxtpotential.

Att bibehålla en god soliditet är därför central för alla företag som siktar på långsiktig framgång och stabilitet. Genom regelbunden uppföljning och förvaltning av sitt kapital kan företag säkerställa att de klarar av både nuvarande och framtida ekonomiska utmaningar.

Lämna en kommentar